Palvelut


Palvelut

Tutustu palveluihimme


PCBI Sähkö Oy:n ydinosaamiseen kuuluvat kiinteistöjen ja teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikka, IT-konesalitekniikka, varavoimakoneet, asennusvalvonta sekä puuteollisuuden ja jätteenkäsittelyn koneet ja laitteet.

Teollisuuden sähköurakoinnit ja automaatioasennukset

Tinkimättömällä ammattitaidolla toteutetut projektit ovat PCBI Sähkö Oy:n tunnus.  Asennus-, asiantuntija- ja suunnittelupalvelut sekä automaatiolinjojen sähköistys ovat erikoisosaamistamme. Toteutamme yhteistyökumppaneidemme projekteja kotimaassa sekä kansainvälisesti.

Kansainvälinen asennusvalvontakokemuksemme muodostuu yli 20 maasta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa. Valvojamme ja asentajamme puhuvat sujuvasti Englantia. Käyttämämme työvoima on täysin kotimaista.

IT-laitehuoneet ja konesalit

Nykyaikaisten konesalien ja IT-laitetilojen toimintavarmuuden vaatimukset ovat kovemmat kuin koskaan ennen. Ei siis ole ainuttakaan syytä rakentaa energian syötöstä konesalin heikointa lenkkiä. Asennamme sähköistyksen ohella myös kaksoislattiat ja rivitämme samalla räkit. Kokemuksemme ja asennusjälkemme konesalien ja IT-laitehuoneiden sähköistyksestä on asiakkaidemme suusta kuultuna ensiluokkaista.

 

 

Lämpökuvauspalvelumme

Teollisuus ja kiinteistöt lämpökuvauksen hyödyntämiskohteena

Teollisuuden vianhaussa ja kunnossapidossa on usein erittäin tärkeää ennakoida vikapaikkoja ilman, että tuotantoa pysäytetään tai häiritään. Kiinteistöissä on usein myös merkittävä henkilövahinkojen vaara tulipalon sattuessa. Oikea-aikaisella ja riittävän usein suoritetulla lämpökuvauksella ehkäistään ja vähennetään huomattavasti merkittävien omaisuus- ja/tai henkilövahinkojen syntyä

Tarjoamamme lämpökuvauspalvelu sisältää aina kirjallisen palautteen asiakkaalle, jota käytetään esimerkiksi huollon- tai korjaustarpeen määrittämiseen. Käymme myös tämän palautteen läpi yksityiskohtaisesti asiakkaan kanssa ja teemme mahdollisesti löytyneille ongelmille korjaussuunnitelman asiakkaan niin toivoessa.

Lämpökuvaus on yksi parhaita ja vähiten tuotantoa häiritseviä tapoja joilla voidaan selvittää esimerkiksi kytkinlaitosten, keskuksien liitosten ja komponenttien kuntoa ilman, että laitteiston normaaliin toimintaan puututaan millään tavoin. Lämpökuvaus sopii erinomaisesti myös mekaanisen kunnossapidon työkaluksi.

Kuvauskohteiden raportit ja radiometriset kuvat säilytämme vähintään 5v. suoritetun kuvauksen jälkeen mahdollistaen kuvien myöhemmän vertailun.

On tärkeää myös huomioida, että lämpökuvaamiseen ja tuloksien oikeaan tulkintaa tarvitaan ammattitaitoa luotettavien tulosten takaamiseksi.

Vuonna 2012 vakuutusyhtiöt maksoivat suurvahingoista korvauksia yli 260 kertaa (yli 200 000 EUR omaisuusvahinko). Yhteensä näistä koitui kustannuksia yli 100 Miljoonaa euroa. Kaikkiaan vuonna 2012 maksettiin palovahingoista korvauksia liki 200 Miljoonaa euroa. Arviolta noin kolmannes kaikista tulipaloista saa alkunsa sähkölaitteiden-, asennusten vioista tai käyttäjän toimista. Monet näistä paloista olisi voitu ehkäistä suorittamalla kohteessa lämpökuvaus ja tuloksien perusteella korjaus.

Ota yhteyttä. Kerromme kuinka voimme auttaa parantamaan teidän tai yrityksenne turvallisuutta.

 

Kunnossapito

PCBI Sähkö Oy räätälöi kunnossapitopalvelun asiakkaan toiveiden mukaiseksi ja toteutamme mahdollisimman pitkälle ennakoivaa kunnossapitoa. Ennakoimattoman rikkoutumisen tai vikaantumisen sattuessa olemme saatavilla lyhyellä vasteajalla aloittamaan korjaavat toimenpiteet.  Kunnossapidon asiakkaillemme on sopimuksen mukaan 24h päivystys ja yksittäiset päivystyskäynnit mahdollisia myös ilman sopimusta.

Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset

Sähkölaitteiston haltija on pääsääntöisesti vastuussa sähkölaitteiston kunnosta ja turvallisuudesta siitä riippumatta onko haltija sähköalan ammattilainen vai ei.

Jollei sähkölaitteistoa ole tarkistettu viimeisen viiden vuoden aikana kuntotutkijan toimesta ja laitteistolla on ikää yli kymmenen vuotta ja/tai laitteiston käyttöolosuhteet ovat vaativat on suositeltavaa suorittaa laitteistolle kuntokartoitus, johon kohteesta riippuen sisältyy esimerkiksi kohteen keskuksien ja moottorikäyttöjen lämpökuvaus, kunnon arviointi, kytkentöjen läpikäynti, dokumentoinnin ajantasaisuus, sekä teollisuusympäristössä maadoitusverkon kunnon varmistus mittaamalla.

Millaisen kuntokartoituspaketin juuri sinä tai yrityksesi tarvitsee. Ota yhteyttä, niin selvitämme tarpeenne.

Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen teettäminen perustuu paitsi sähkölaitteiston toimintavarmuuden ylläpitämisen varmistamiseen, myös 2017 vuonna voimaan astuneeseen uuteen sähköturvallisuuslakiin 1135/2016 ja sen asettamaan vaatimukseen sähkölaitteistojen haltijalle:

1135/2016, 47 §

Sähkölaitteiston haltijan vastuu sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää tämän lain vaatimukset.

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.

Kuntotutkimuksen tarve

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus tehdään tavallisesti kiinteistön korjausinvestointien suunnittelua tai pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelua varten. Tarpeen kuntotutkimuksen suorittamiselle voi synnyttää myös yksittäisen järjestelmän teknisen kunnon ja soveltuvuuden selvittäminen.
Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuminen tai kiinteistökauppa saattavat aiheuttaa tarvetta sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimukselle. Myös erilaiset häiriöt laitteiden tai laitteiston toiminnassa voivat aiheuttaa tarvetta suppeammalle tai järjestelmäkohtaiselle kuntotutkimukselle.

Kuntotutkimuksen toteuttaminen

Kuntotutkimuksessa sähköjärjestelmien ja -laitteiden kuntoa ja teknistä toimivuutta selvitetään silmämääräisen havainnoinnin lisäksi erilaisin mittauksin ja toimintakokein. Sen avulla saadaan täsmälliset tiedot järjestelmien tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta jne. Kuntotutkimus selvittää:

  • sähköjärjestelmien kunnon ja turvallisuuden
  • toiminnalliset puutteet
  • vauriot, niiden syyt ja mahdolliset seuraukset
  • tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvät vauriot
  • toimenpide-ehdotukset
  • tehtävien toimenpiteiden suuntaa antavat kustannusarviot

Kuntotutkijan pätevyys

Sähkölaitteistojen kuntotutkimuksen suorittajaksi tulee valita ammattitaitoinen ja pätevöitynyt kuntotutkija. Kuntotutkimuksen laadukas ja kustannustehokas suorittaminen edellyttää tekijältään vahvaa ammattitaitoa ja monipuolista sähkötekniikan osaamista. Pätevä kuntotutkija osaa keskittyä olennaiseen ja ottaa huomioon kuntotutkimukseen liittyvät riskit ja vastuut.

Termit ja pätevyydet

Sähkölaitteistojen kuntotutkimus ja kunnossapitotarkastus ovat eri asioita. Sähkölaitteiston kunnossapitotarkastuksella tarkoitetaan laitteiston haltijan säännöllisin väliajoin huolehtimia tarkastuksia, joilla varmistetaan laitteiston kunnossapito ja turvallinen käyttö. Kunnossapitotarkastuksen tekijä voi siis periaatteessa olla kuka tahansa. Sen sijaan sähkölaitteistojen kuntotutkimuksen voi tehdä ainoastaan tehtävään koulutettu ja sertifioitu sähköalan ammattilainen.

Sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta, esim. omakotitalo, rivitalo, kerrostalo, teollisuuskiinteistö.

Sähkölaitteella tarkoitetaan sähkön tuottamiseen, siirtoon, jakeluun tai käyttöön tarkoitettua kojetta, konetta, laitetta tai tarviketta, jolta tai jonka osalta edellytetään tiettyjä sähköteknisiä ominaisuuksia.

SÄHKÖ SASP Oy